برنامه افتتاحیه سومین کنگره ملی روانشناسی ایران

  

سرود جمهوری اسلامی ایران

 

8:30-8:35

تلاوت قرآن مجید

 

8:35-8:40

خیر مقدم رئیس کنگره و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی : آقای دکتر خدایاری فرد

 

8:40-8:50

ارائه گزارش دبیر علمی همایش  : آقای دکتر بهرامی احسان

 

8:50-9:00

سخنرانی دکتر اللهیاری : ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 

 

9:00-9:15

سخنرانی آقای دکتر سرسنگی: معاون محترم امور فرهنگی دانشگاه تهران

 

9:15-9:30

سخنرانی آقای دکتر خضری : مشاور محترم و رئیس و مدیر کل دفتر ریاست محترم دانشگاه تهران

9:30-9:45

سخنرانی آقای دکتر افروز :  استاد ممتاز دانشگاه تهران

 

9:45-10