شیوه نگارش چکیده

لطفا جهت نگارش چکیده به نکات ذیل توجه فرمایید:

  1. چکیده باید به زبان فارسی و حداکثر 250 کلمه نوشته شود.

  2. در نگارش چکیده از نرم افزار word2007 به بعد استفاده فرمایید.

  3. برای نگارش چکیده از صفحه A4 و حاشیه های، بالا ، پایین ، چپ و راست هر صفحه به ترتیب برابر با 3 ، 3 ، 2.5 و 2.5 سانتی متر انتخاب شود.

  4. لطفا در نگارش متن از قلم B Nazanin 12 و برای عنوان از B Nazanin 14 و به صورت Bold استفاده کنید.

  5. چکیده شامل زمینه مساله ، هدف ، روش ، یافته ها و نتیجه گیری است.

  6. کلید واژه های انتخابی را حداکثر در 5 مورد محدود کنید.

  7. نام ، نام خانوادگی ، عضویت سازمانی / به ترتیب برای نویسندگان ضروری است.