پزوهشگر گرامی، برای ارسال چکیده مقاله خود ابتدا در منوی عضویت ، ثبت نام نمایید.

پس از تایید ثبت نام، ایمیلی مبنی بر ثبت نام شما دریافت خواهید کرد.

در گام بعدی می توانید به سایت مراجعه و در بخش ورود به سامانه ، به سامانه سومین کنگره ملی روانشناسی وارد و با شناسه و رمز دریافتی که سامانه برای شما ارسال کرده است چکیده خود را ارسال کنید.

همچنین در صورتی که مایل به عضویت نیستید، می توانید چکیده خود را مستقیما از طریق ایمیل کنگره ncp@ut.ac.ir ارسال فرمایید.

توصیه ما ثبت نام و سپس ارسال چکیده است. چرا که در این روش امکان پیگیری نتایج بسیار ساده تر خواهد بود.