روانشناسی اجتماعی

      روانشناسی اعتیاد

      روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

      روانشناسی بالینی

      روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

      روانشناسی تربیتی

      روانشناسی دین و معنویت

      روانشناسی سلامت

      روانشناسی شخصیت

      روانشناسی شناختی

      روانشناسی صنعتی و سازمانی

      روانشناسی فرهنگی

      روانشناسی مشاوره و خانواده

      روانشناسی ورزش

      روانسنجی

 

 

 داوران محور روانشناسی اجتماعی

 

      دکتر حسین شکرکن( رییس انجمن روان شناسی اجتماعی ایران و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

     دکتر فاطمه باقریان نایب( استادیار روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی)

 

     دکتر منصوره نیکوگفتار(دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر جواد حاتمی(استادیار روان شناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر مجید صفاری نیا(دانشگاه پیام نور)

 

     دکتر عزیز اله تاجیک اسمعیلی(دانشگاه خوارزمی)

 

     دکتر غباری بناب(دانشیار دانشگاه تهران)

 

     خانم دکتر فردوسی(استادیار دانشگاه تهران)

 

     خانم دکتر سوسن علیزاده فرد

 

 داوران محور روانشناسی اعتیاد

 

     دکتر ر ضا رستمی (هیات علمی دانشگاه تهران)

 

     دکتر سید سعید  پور نقاش تهرانی (هیات علمی دانشگاه تهران)

 

     دکتر مجتبی حبیبی (هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 

     دکتر فرهاد طارمیان (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

 

     دکتر ناصر گودرزی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

 

     دکتر روح الله حدادی (دکترا روانشناسی بالینی دانشگاه رودهن)

 

داوران محور روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

 

     دکتر قربان همتی علمدارلو (دانشگاه شیراز)

 

     دکتر ستاره شجاعی (دانشگاه شیراز)

 

     دکتر محسن اصغری نکاح (دانشگاه فردوسی مشهد)

 

     دکتر شهلا پاکدامن (دانشگاه شهید بهشتی)

 

     دکتر الهام حکیمی راد (دانشگاه شهید بهشتی)

 

     دکتر سعید اکبری زردخانه (دانشگاه شهید بهشتی)

 

     دکتر شهروز نعمتی (دانشگاه تبریز)

 

     دکتر میرمحمود میرنسب (دانشگاه تبریز)

 

     دکتر عباسعلی خانزاده فیروزجاه (دانشگاه گیلان)

 

     دکتر هادی هاشمی رزینی (دانشگاه خوارزمی)

 

     دکتر سعید رضائی (دانشگاه علامه طباطبایی)

 

     دکتر کیوان کاکابرایی (دانشگاه کرمانشاه)

 

     دکتر لیلا کاشانی وحید (دانشگاه علوم تحقیقات)

 

     دکتر قاسم نوروزی (دانشگاه بوعلی سینا)

 

     دکتر ندا فراهینی (دانشگاه آل طه)

 

     دکتر مونا دلاوریان (مدرّس دانشگاه تهران)

 

داوران محور روانشناسی بالینی

 

     دکتر محمدعلی بشارت (استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر نیما قربانی (استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر لادن فتی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

     دکتر رضا پورحسین (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر رسول روشن (استاد گروه روانشناسی دانشگاه شاهد)

 

     دکتر محمد خدایاری فرد (استاد گروه مشاوره دانشگاه تهران)

 

     دکتر علی فتحی آشتیانی

 

     دکتر نور محمد بخشانی

 

 داوران محور روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

 

     خانم دکتر شکوه السادات بنی جمالی  (دانشگاه الزهرا )

 

     خانم دکتر روشنک خدابخش (دانشگاه الزهرا )

 

     آقای دکتر محسن شکوهی یکتا (دانشگاه تهران)

 

     آقای دکتر علی اکبر ارجمندنیا (دانشگاه تهران)

 

     آقای دکتر سعید حسن زاده (دانشگاه تهران)

 

     خانم دکتر اسما عاقبتی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 

     خانم دکتر بنفشه غرایی (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 

     خانم دکتر آنیتا باغداساریانس (دانشگاه آزاد تهران مرکز)

 

     خانم دکتر شیوا خلیلی

 

داوران محور روانشناسی تربیتی

 

     دکتر کدیور،دانشگاه خوارزمی

 

     دکتر حمیدی، دانشگاه الزهراء

 

     دکتر پاک دامن، دانشگاه شهید بهشتی

 

     دکتر حجازی، دانشگاه تهران

 

     دکتر اخوان، دانشگاه الزهراء

 

     دکتر ابولمعالی، دانشگاه آزاد رودهن

 

     دکتر لواسانی،دانشگاه تهران

 

    دکتر علیرضا پیرخائفی

 

 داوران محور روانشناسی دین و معنویت

 

     دکتر غباری بناب(استاد دانشگاه تهران)

 

    دکتر مسعود آذربایجانی

 

    دکتر رضا شریفی

 

     دکتر شجاعی زند

 

     دکتر هادی بهرامی احسان(استاد دانشگاه تهران)

 

     دکتر خدایاری فرد(استاد دانشگاه تهران)

 

     دکتر واعظ مهدوی

 

داوران محور روانشناسی سلامت

 

     دکتر احمد علیپور (استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور) 

 

     دکتر مژگان سپاه منصور

 

     دکتر حمید پورشریفی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز)

 

     دکتر رضا باقریان (دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

 

     دکتر رضا رستمی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر جواد حاتمی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر فاطمه دهقانی آرانی (استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

داوران محور روانشناسی شخصیت

 

     دکتر محمدعلی بشارت (استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر نیما قربانی (استاد گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر عباس رحیمی نژاد (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر رضا زمانی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

     دکتر علی اصغر احمدی (دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران)

 

 

 

داوران محور روانشناسی شناختی

 

    دکتر نسرین ارشدی

 

   دکتر نگار سماک نژاد

 

    دکتر عذرا جهانی تابش

 

    دکتر جواد حاتمی

 

    دکتر رضا رستمی

 

    دکتر سعید پور نقاش تهرانی 

 

    دکتر پگاه لفجات

 

 داوران محور روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

     دکتر حسین شکر کن(دانشگاه چمران اهواز)

 

     دکتر خدایار ابیلی(دانشگاه تهران)

 

     دکتر بیژن عبداللهی(دانشگاه خوارزمی)

 

     دکتر اباصلت خراسانی(دانشگاه شهید بهشتی)

 

     دکتر محمود ساعتچی(دانشگاه علامه طباطبایی)

 

     دکتر عباس عباسپور(دانشگاه علامه طباطبایی

 

     دکتر حسن رضا زین آبادی(دانشگاه خوارزمی)

 

     دکتر خسرو محمدی

 

    دکتر سید محمود میر زمانی

 

 داوران محور روانشناسی فرهنگی

 

     دکتر فراهانی  (دانشگاه خوارزمی )

 

     دکتر تقی آزاد ارمکی (دانشگاه تهران )

 

     خانم دکتر زهره خسروی (دانشگاه الزاهرا)

 

     دکتر خسرو باقری (دانشگاه تهران)

 

     دکتر مرتضی  منطقی (دانشگاه خوارزمی )

 

داوران محور روانشناسی مشاوره و خانواده

 

     اقای دکتر یاسر مدنی (دکترای تربیت مشاور و عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

 

     خانم دکتر سمیه شاهمرادی (دکترای مشاور خانواده و عضو هیت علمی دانشگاه تهران )

 

     آقای دکتر حسین کشاورز (دکترای مشاوره و  عضو هیت علمی دانشگاه تهران)

 

     آقای دکتر ابراهیم نعیمی ( دکترای مشاوره و عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

 

     آقای دکتر ابوالقاسم خوش کنش ( دکترای روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)

 

     آقای دکتر بهمن بهمنی

 

      خانم دکتر معصومه تجریشی

 

      خانم دکتر سیمیندخت رضا خانی

 

       خانم دکتر طیبه زندیپور

 

 

 

داوران محور روانشناسی ورزش

 

آقای دکتر صادق نصری(دانشگاه شهید رجایی)

 

آقای دکتر ناصر صبحی قراملکی(دانشگاه علامه طباطبایی)

 

آقای دکتر کامبیز کامکاری(دانشگاه آزاد اسلامی)

 

آقای دکتر خسرو حمزه(آکادمی ملی المپیک)

 

خانم دکتر فریده حمیدی(دانشگاه شهید رجایی)

 

خانم دکتر سپیده افروز موسوی(آکادمی ملی المپیک)

 

 داوران محور روانسنجی

 

     دکتر خدایی (دانشیار دانشگاه تهران)

 

     دکتر علی مقدم زاده (استادیاردانشگاه تهران)

 

     دکتر کیوان صالحی (استادیاردانشگاه تهران)

 

     دکتر کیامنش

 

     دکتر دلاور

 

     دکتر فرزاد