ترویج روانشناسی علمی در کشور
آموزش آخرین دستاوردهای روان شناختی
تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی در سطح ملی
توسعه و ارتقاء سطح دانش روانشناسی در جامعه
•ارائه آخرین یافته های پژوهشی در حوزه علوم روانشناسی
تبادل اطلاعات در زمینه آموزش روانشناسی در دانشگاه های کشور
فراهم کردن فرصت هایی برای ایجاد شبکه های حرفه ای و دانش محور از روانشناسان کشور
فراهم نمودن فرصت هایی برای بحث درباره موضوعات مهم حرفه ای در حوزه روانشناسی  و رشته های وابسته
تبادل ایده ها و تجارب بین پژوهشگران و دست اندکاران به منظور اجرای بهتر سیاست های مرتبط با سلامت، آموزش، کار و بهزیستی افراد