روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اعتیاد

روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی تربیتی

روانشناسی دین و معنویت

روانشناسی سلامت

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شناختی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی فرهنگی

روانشناسی مشاوره و خانواده

روانشناسی ورزش

روانسنجی

 

زیر محورهای روانشناسی اجتماعی 

 • ارتباط جمعی و تبلیغات(فناوری اطلاعات ، رسانه وفضای مجازی و ...)
 • تعاملات اجتماعی در نهادهای مدنی و رسمی(مدرسه،دین، خانواده، سیاست  و ...)
 • آسیب ها و ناهنجاری‌های اجتماعی( جرم، بیکاری،خشونت،شایعه،کج روی و  ...)
 • شهروندی و کنترل اجتماعی (قانون گرایی،همگرایی اجتماعی، هویت ملی، شهر نشینی و حاشیه نشینی و ...)
 • محیطی( نابهنجاریهای اجتماعی، پیشگیری از جرم محیطی و آسیب‌های محیط های اجتماعی، حفظ محیط زیست ، صلح جهانی و ...)

 


زیر محورهای روانشناسی اعتیاد

 • اعتیاد و رفتارهای پرخطر
 • گروه های در معرض خطر و راهکارهای پیشگیری
 • اعتیاد و فرهنگ
 • اعتیاد، خانواده و جامعه
 • ابعاد شناختی، رفتاری و انگیزشی اعتیاد
 • درمان شناختی، رفتاری و انگیزشی اعتیاد
 • اعتیاد و نوجوانان
 • اعتیاد و زنان

 

زیر محورهای روانشناسی افراد با نیازهای ویژه

 • پیشگیری، تشخیص، درمان افراد با نیازهای ویژه
 • امکانات رفاهی، زندگی، اشتغال و خانواده افراد با نیازهای ویژه
 • ارتباط، اوقات فراغت، ورزش افراد با نیازهای ویژه
 • آموزش و توانمندسازی افراد با نیازهای ویژه
 • سنجش و ارزیابی روان شناختی افراد با نیازهای ویژه
 • روان شناسی بالینی افراد با نیازهای ویژه
 • مسائل روانی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی افراد با نیازهای ویژه

 

زیر محورهای روانشناسی بالینی

             آسیب‌شناسی روانی

             پیشگیری از اختلالات روانشناختی

             درمان اختلالات روانشناختی

             رویکردهای غالب در رواندرمانی

             پارادایم‌های جدید در آسیب‌شناسی روانی

             پارادایم‌های جدید در رواندرمانی

             اصول روانشناسی بالینی

             اخلاق در روانشناسی بالینی

             روانشناسی بالینی کودک

             روانشناسی بالینی و خانواده

             تغییرات راهنمای تشخیصی اختلالات روانی (DSM) و روانشناسی بالینی

 

زیر محورهای روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

             رویکردهای نوین در سنجش و ارزیابی اختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی 

             آسیب شناسی اختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی

             طراحی مداخلات بهنگام دراختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی  

             مداخلات خانواده محور دراختلالات شایع دوران کودکی و نوجوانی   

             کودک و ارتقای سلامت روان

             کودک و فضای مجازی


زیر محورهای روانشناسی تربیتی

             رویکردهای نوین در روان شناسی تربیتی

             پژوهش و روان شناسی آموزش

             روان شناسی یادگیری و تفکر 

             روان شناسی تربیتی و  تحول شناختی

             روان شناسی و راهبردهای  نوین آموزشی

             روان شناسی و مداخلات  تربیتی در مدرسه

             روانشناسی انگیزش و هیجان  در آموزش

             روان شناسی، آموزش خانواده و مسائل نوپدید تربیتی 


زیر محورهای روانشناسی دین و معنویت

             نقش دین و معنویت در سلامت روان

             کاربرد دین و معنویت در روابط بین فردی

             جایگاه دینداری و معنویت در رشد و بالندگی

             دین و معنویت در کنترل هیجانها

             معنویت و نگهداری از محیط زیست و ...

 

زیر محورهای روانشناسی سلامت

             استرس

             اختلالات روان‌تنی

             بیماری‌های مزمن

             فرایندهای روانشناختی در بیماری‌های جسمی

             مداخلات روانشناختی در بیمار‌های جسمی

             عوامل روانی- اجتماعی مرتبط با سلامت

             پاسخ‌های رفتاری و هیجانی به موقعیت‌های پزشکی

             روانشناسی در تشخیص، غربالگری و درمان بیماری‌های پزشکی

             جنبه‌های روانی-اجتماعی مرتبط با پیشگیری در بیماری‌ها (پیشگیری اولیه- ثانویه- ثالث)

             رویکرد روانی- اجتماعی- زیستی- معنوی به سلامت

             روانشناسی و همکاری درمانی در بیماری‌های مزمن

             رویکردهای تحولی به روانشناسی سلامت

             معنویت، دین، فرهنگ و سلامت

             نوروساینس و سلامت

             ایمنی بیمار

             تعامل روانشناسی و سیستم پزشکی

             روانشناسی سلامت در ایران

             سبک زندگی و سلامت

             رفتارهای پرخطر و سلامت

             رسانه و سلامت

             خانواده و سلامت

             روانشناسی مثبت

             روش‌شناسی تحقیق در روانشناسی سلامت


زیر محورهای روانشناسی شخصیت

             شخصیت و عملکرد شغلی

             شخصیت و عملکرد تحصیلی

             شخصیت و سلامت جسم و روان

             شخصیت و هنر

             شخصیت و روابط زوجین

             شخصیت و روابط بین‌فردی

             ذهن- بدن- شخصیت

             پایه‌های زیستی شخصیت

             نوروساینس و شخصیت

             شخصیت و رفتارهای پرخطر

             انگیزش و هیجان

             فرهنگ و شخصیت

             نظریه‌های شخصیت

             تحول شخصیت

 

زیر محورهای روانشناسی شناختی

             شناخت اجتماعی و روان‌شناسی سیاسی

             حوزه‌های کاربردی علوم شناختی

             مداخله تشخیصی و درمانی

             روان‌شناسی تغییر ذهن

             علم اعصاب شناختی

             زبان‌شناسی شناختی

             سبک های شناختی

             تقویت شناختی

             هوش مصنوعی

             تفکر نقادانه

             فلسفه ذهن

             انواع حافظه

             تصویرسازی

             حل مساله

             تشخیص

             خلاقیت

             استدلال

 

زیر محورهای روانشناسی صنعتی و سازمانی

             نقش روانشناسی صنعتی و سازمانی در توسعه تولید ملی

             روانشناسی صنعتی و سازمانی و زندگی مردم

             چالش‌های فراروی روانشناسی صنعتی و سازمانی در قرن بیست و یکم

             اخلاق حرفه ای و عدالت سازمانی

             انگیزش، نگرش، هیجان و کار

             تغییر و بالندگی فردی، گروهی و سازمانی

             کارمندیابی، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان

             تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل

             ارزیابی و مدیریت عملکرد، رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای غیرمولد

             شخصیت در سازمان

             کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در سازمان

             بهداشت، ایمنی و محیط کار

             تعادل کار و زندگی، دورکاری و روش‌های انعطاف‌پذیر انجام کار

             سبک‌های رهبری و مدیریت سازمانی

             کیفیت زندگی کاری

             ارگونومی و روانشناسی مهندسی

             بازنشستگی

             فشار روانی شغلی و فرسودگی شغلی

             شادی در محیط کار و رفتار سازمانی مثبت

             آموزش و توسعه منابع انسانی در محیط کار

 

زیر محورهای روانشناسی فرهنگی

             شخصیت فرهنگی

             آسیب شناسی فرهنگی

             روش شناسی فرهنگی در حوزه روانشناسی

             توسعه و روانشناسی

             روانشناسی و نظام آموزشی

             روانشناسی محلی، قومیتی، نژادی و فرهنگی

             چالش نسل ها و مناسبات نسل ها

             بومی شدن فناوری

             مقاومت فرهنگی

             تولید ادبیات فاخر برای فضای مجازی

 

زیر محورهای روانشناسی مشاوره و خانواده

             مشاوره خانواده

             پیش از ازدواج

             زوج درمانی

             طلاق

             تعارضات

             خیانت های زناشویی

             بازسازی پس از طلاق

             خشونت های خانوادگی

             استرس های خانوادگی

             استرس های مقاطع گذر

             مسایل جنسی

             مشاوره شغلی

             فرسودگی شغلی

             تعارض کار

             خانواده

             مشورت سازمانی صنعتی

             چالش های انتخاب حرفه

             مشاوره مدرسه (تحصیلی )

             روشها و چشم انداز های نوین در مشاوره مدرسه

             سازگاری با محیط مدرسه

             ارتباط معلم-دانش آموز

             مشاور توان بخشی

             جمعیت های ویژه

             قشر های آسیب دیده

             قربانی خشونت  دیده

             گروه ها

             مشاور کودک  و نوجوان

             مسایل و مشکلات

             درمان های شاهدمدار در کاهش مشکلات آموزشی والدین

             مهارت های زندگی

             مشاوره اخلاق حرفه ای

             اخلاق

             معنویت

             مذهب و نقش آن در مشاوره

             چالش های نوین اخلاقی برای مشاوران


زیر محورهای روانشناسی ورزش 

 • ویژگی ها،قابلیت ها و توانایی های روان شناس ورزشی

 • ملاحظات مربوط به مهارت های ذهنی در ورزش قهرمانی و حرفه ای

 • کاربرد روان شناسی در گرایش مردم به ورزش

 • سلامت روانی و ورزش


 

زیر محورهای روانسنجی

 • ساخت و رواسازی ابزار وفنون سنجش
 • نظریه جدید و کلاسیک در اندازه گیری
 • ویژگی روان سنجی در حوزه پیشرفت تحصیلی ،استعداد تحصیلی
 • ویژگی روان سنجی مشاوره،  شخصیت و فرافکن ، روانشناختی
 • مرکز ارزیابی توسعه
 • آسیب شناسی رویکرد جدید روان سنجی در کشور
 • ظرفیت بکار گیری رویکردهای نوین روان سنجی در نظام آموزش عالی
 • واکاوی  رویکرد های موجود در فعالیت سنجش تربیتی و بررسی فرآیند نظام سنجش پذیرش کشور